Gazdaságmatematika követelményrendszer

Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlása érdekében rendszeres otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. Az előadások látogatása ajánlott, de a gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az előadások során katalógus készül statisztikai célból. A gyakorlatokra az előadáson elhangzott anyag áttanulmányozásával, a feladott házi feladatok megoldásával kell megjelenni. Amennyiben a hallgató órai szereplése nem tanúskodik kellő mértékű felkészültségéről, úgy a gyakorlat nem teljesítettnek minősül. Amennyiben a hallgató hiányzik a gyakorlatról, úgy a gyakorlat szintén nem teljesítettnek minősül. A félévet gyakorlati jeggyel zárjuk, amelynek feltétele a gyakorlati aláírás. A félév teljesítéséhez szükséges gyakorlati aláíráshoz a nem teljesített órák száma nem haladhatja meg az összes óraszám 50 százalékát (7 gyakorlat) úgy, hogy a hiányzásból adódó nem teljesítések száma összesen legfeljebb 4 lehet (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően). Igazolást az eseti hiányzásokról nem fogadunk el. Azon hallgatók számára, akik sporttevékenységük, vagy betegségük miatt előreláthatólag hosszabb időre elmaradnak a gyakorlatokról, egyéni tanrendet kérhetnek. Amennyiben a félév során történik súlyos baleset, vagy előre nem várt egyéb elfogadható okból történő, hosszabb ideig tartó elmaradás, úgy a hallgatónak ezt időben (az első elmaradás hetében) jeleznie és igazolnia szükséges. Ebben az esetben az anyag utólagos pótlására, és ezáltal a félévi aláírás megszerzésére lehetőséget biztosítunk. A félév alatti munkát várhatóan a 8. és 13. héten írt zárthelyi dolgozatok pontszáma, valamint a gyakorlatokon való szereplés alapján értékeljük. Ha az elért pontszám legalább 50 százaléka a megszerezhető összes pontszámnak, akkor a hallgató megajánlott jegyet kap. A zárthelyi dolgozatok írása a gyakorlatokon megoldott típusfeladatok megoldásából áll, és megírása kötelező. A félév végi aláírás megszerzésének további feltétele, hogy a két zárthelyiből megszerezhető összpontszám 20%-át elérje a hallgató. Mivel a tárgy gyakorlati jegyes, minden aláírását megszerző hallgatónak jegyet kell kapnia. Azok a hallgatók, akik nem szereztek megajánlott jegyet, a félév során további 3 alkalommal írhatnak zárthelyi dolgozatot a gyakorlati jegy megszerzéséért, amelyek időpontjai meg lesznek hirdetve a Neptun rendszerben és jelentkezni kell a dolgozat megírásához. A zárthelyik értékelése a korábbiakban leírtak szerint történik. Amennyiben a hallgató javítani jön el, akkor az utoljára megszerzett jegy számít.

Számonkérés módja: Az évközi zárthelyi dolgozatok formája írásbeli, a félév gyakorlati jeggyel zárul, formája írásbeli

Kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Kötelező irodalom:

A saját honlapon hétről hétre elhelyezett előadásjegyzet, kézirat

Vincze Szilvia – Kovács Sándor: Gazdaságmatematikai és Statisztikai ismeretek (Egyetemi jegyzet)

Ajánlott irodalom:

Denkinder – Gyurkó: Analízis gyakorlatok

Obádovics J. Gy-Szarka Z: Felsőbb matematika. Scolar Kiadó, Budapest, 1999

Sydseater – Hammond: Matematika közgazdászoknak (Aula kiadó)